Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Profesní životopis

Osobní data

Jméno a příjmení: Jakub Ďoubal
Titul: doc., Mgr. art, Ph.D.
Trvalý pobyt: Kutná Hora
Telefon: 603 109 211
E-mail: jakub.doubal@seznam.cz
Datum a místo narození: 29 .8. 1979 Teplice
Stav: ženatý

Vzdělávací instituce: AVU Praha 2019
Obor: Restaurování sochařských děl
Typ a rok závěrečné zkoušky: Habilitační řízení

Vzdělávací instituce: ČVUT – fakulta stavební 2009-2013
Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
Typ a rok závěrečné zkoušky: Státní závěrečná doktorská, prosinec 2013
Téma dizertační práce: Technologie laserového čištění pískovcových památek

Vzdělávací instituce: VŠVU Bratislava 2006-2008
Obor: Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry
Typ a rok závěrečné zkoušky: Státní závěrečná magisterská zkouška, červen 2008
Téma diplomové práce: Restaurování galerie soch před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře
Restaurování sochy svaté trojice z Gabčíkova

Vzdělávací instituce: IRKT Litomyšl 1998-2002
Obor: Restaurování a konzervování kamene a souvisejících materiálů
Typ a rok závěrečné zkoušky: Státní závěrečná bakalářská zkouška, červen 2002.
Státní závěrečná zkouška vykonána z dějin umění, technik restaurování, technologie restaurování a angličtiny s celkovým prospěchem výborným.
Téma diplomové práce:
Kamenné barokní sochy z okruhu Baugutovy dílny na kutnohorsku.
Barokní štukový strop Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Vzdělávací instituce: Gymnázium Kutná Hora
Obor: Humanitní
Typ a rok závěrečné zkoušky: Maturita, 1997

2011 Řím, Itálie – absolvování certifikovaného kurzu v pro profesionály v oboru restaurování kamene Stone Conservation – SC11 pořádaný organizacemi IICCROM (international Centre for The Study of Preservation an Restoration of Cultural Property) a The Getty Conservation Institute pod záštitou UNESCO.

Pedagogická činnost V letech 2002 – 2005 působení na Institutu restaurování a konzervačních technik jako odborný asistent oboru restaurování kamene a souvisejících materiálů.
V letech 2005 – 2013 působení na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice jako odborný asistent oboru restaurování kamene.
Od roku 2014 vedení ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice

2008-2009 – STONECORE, projekt v rámci 7. rámcového programu EU, č. projektu 213651,
Činnost: studium využití nanosupenzí na bázi hydroxidu vápenatého pro konsolidaci porézních vápenců a vápenných maltovin
2011 – Čištění laserem ve výuce restaurování památek, FRVŠ MŠMT
2012-2015 – Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály, č. projektu DF12P01OVV018, v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI
Činnost: člen řešitelského týmu odpovědný za spolupráci při výběru a hodnocení restaurátorských postupů.
2012 – vedení projektu Aplikování technologie čištění laserem na vybrané památkové objekty, SGS UPa
2013-2015 – projekt „Doceo Pro Cultura“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0268. Koordinátor klíčové aktivity.
2016-2019 – Projekt „STOPY TVORBY – Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století – Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry“. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II. číslo projektu – DG16P02B052. Hlavní řešitel

Redakční rada odborného časopisu E-monumentica
Redakční rada odborného mezinárodního časopisu International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art (ICAR)
Permanent Scientific Committee – International Congresses on Deterioration and Conservation of Stone

Přednáška a článek – ĎOUBAL, Jakub. Restaurování maskaronů z vnějšího pláště Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. In: Sborník přednášek z odborného semináře: Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Praha: STOP, 2004, s. 43-45

Přednáška – „Restaurování kamenných prvků části vnějšího pláště Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ – Nadace památky UNESCO – 2004.

Přednáška a článek – „Problematika restaurování sochařských prvků výzdoby Chrámu sv. Barbory“ otištěný ve sborníku přednášek z odborného semináře Společnosti pro technologii ochrany památek 2006- seminář- chrám sv. Barbory dne 25. května 2006

Přednáška a článek „Restaurování sousoší sv. Václava před Jezuitskou Kolejí v Kutné Hoře“ na konferenci „restaurování malířských a sochařských děl“ v Litomyšli 2006. Článek otištěný ve sborníku přednášek

Článek v recenzovaném časopise – ĎOUBAL, Jakub a Karol BAYER. Problematika památek z kutnohorského vápence. Zprávy památkové péče. 2007, (2), 131-134.

Přednáška a článek – ĎOUBAL, Jakub. Několik poznatků z restaurování Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl: restaurování restaurovaného. Litomyšl: Arte-fakt sdružení pro ochranu památek, 2007, s. 8-9.

Přednáška a článek – ĎOUBAL, Jakub. Rekonstrukce pozdně gotického chrliče z Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl: restaurování rekonstrukce reverzibilita. Litomyšl: Arte-fakt sdružení pro ochranu památek, 2008, s. 8-9.

Článek v recenzovaném časopise – ĎOUBAL, Jakub. Restaurování sochařských prvků výzdoby Chrámu sv. Barbory v letech 2003-2010. Zprávy památkové péče. 2011, 71(4).

Přednáška a článek – Restaurování Kamenné kašny v Kutné Hoře – historické a současné přístupy k barevným retuším. sborník konference arte-fakt konané v Litomyšli 11.11.2010 „Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování restaurovaného“

Přednáška a článek – ĎOUBAL, Jakub. Speciální způsob osazeni sochy Panny Marie na Mariánském sloupu v Litomyšli. In: Lepidla v památkové péči. Praha: STOP, 2010, s. 59-64.

Katalog k výstavě – ĎOUBAL, Jakub, Kateřina ĎOUBALOVÁ, Jaroslav ALT a Jan VOJTĚCHOVSKÝ. Artefakt 2010: restaurátorské práce v regionu Kutná Hora = heritage restoration in the region of Kutná Hora. Kutná Hora: Arte-fakt, 2010, 130 s.

Přednáška a článek – ĎOUBAL, Jakub. Historické a současné přístupy k restaurování Kamenné kašny v Kutné Hoře. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl: restaurování. Praha: Arte-fakt sdružení pro ochranu památek, 2011, s. 38-41.

Článek – ĎOUBAL, Jakub. Návrat sochy sv. Anny na Anenské náměstí. Krásné Město. Kutná Hora, 2012, (2).

Přednáška a článek – ĎOUBAL, Jakub: Srovnání čištění laserem s dalšími metodami čištění na silikátových pískovcích, sborník konference interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví, Univerzita Pardubice-Fakulta restaurování, 2013

Katalog k výstavě – ĎOUBAL, Jakub: Restaurování kamenných památek v Kutné Hoře, Kutná Hora 2013

Článek v impaktovaném časopise – ĎOUBAL, Jakub. Reasearch into methods of cleaning silicate sandstones used for historical monuments. Journal of Architectural Conservation. 2014, roč. 20, č. 2, s. 123-138.

Článek – ĎOUBAL, Jakub. Možnosti objektivního hodnocení čištění kamene. In: Restaurování a obnova uměleckých děl: Čištění uměleckých děl. Kutná Hora: Arte-fakt, o.s., 2014, s. 14-21.

Prezentace na zahraniční výstavě – kámen v památkové péči – „Restaurování kameněné kašny“ a “oprava vnějšího pláště chrámu sv Barbory v Kutné Hoře“. 16-18.1.2014 Salzburg

Kniha (monografie) – ĎOUBAL, Jakub. Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařské památky. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015.

Článek – ĎOUBAL, Jakub. Restaurování Šalounova modelu mistra Jana Husa. Krásné Město. Kutná Hora, 2015, (3): 12-15.

Metodika – GLASER, Petr, Jan CHLÁD, Jakub ĎOUBAL, Petr JUSTA a Jan VOJŤECHOVSKÝ. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu

Kapitola v knize – GLASER, Petr, Jan CHLÁD, Jakub ĎOUBAL, Petr JUSTA a Jan VOJŤECHOVSKÝ. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. DRDÁCKÝ, Miloš, Zuzana SLÍŠKOVÁ a Jaroslav VLACH (eds.). Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. Praha: UTAM, AV ČR, 2015, s. 290-296.

Certifikovaná metodika – TIŠLOVÁ, Renata, Zuzana SLÍŠKOVÁ, Adéla NOVOTNÁ; Dita FRANKEOVÁ, ; Petr KUNEŠ a Jakub ĎOUBAL. Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah

Certifikovaná metodika – MACHAČKO, Luboš, Per GLÁSER, Ladislav BARTOŠ, Karol BAYER, Jakub ĎOUBAL, Petr JUSTA, Jan VOJTĚCHOVSKÝ, Kateřina KRHÁNKOVÁ, Zdeněk VÁCHA a Zuzana WICHTERLOVÁ. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu

Přednáška na zahraniční VŠ – přednáška „Conservation of Biodetritic Limestone from Kutna Hora“ dne 2.12.2015 na Unversity of Aplied Arts v Vídni

Článek v impaktovaném časopise – ĎOUBAL, Jakub. The restoration of the Stone Fountain in Kutná Hora: An assessment of the contemporary intervention within the context of repairs throughout history. Studies in Conservation. 2016, 62(7), 371-383.

Článek ve sborníku ze zahraniční konference – ĎOUBAL, Jakub. Cleaning Stone – The Possibilities for an Objective Evaluation. In: HUGHES, John a Torsten HOWIND (eds.). Science and Art: A Future for Stone: Proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. Paisly: University of the West of Scotland, 2016, s. 729-736.

Článek v recenzovaném časopise – ĎOUBAL, Jakub a Roman KOLÁŘ. Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu. Zprávy památkové péče. 2016, 76(4), 424-432.

Přednáška a článek ve sborníku – KULHÁNEK, Martin a Jakub ĎOUBAL. Záchrana a rekonstrukce sousoší Panny Marie mezi anděly z Kutné Hory. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl: Originál, kopie, faksimile. Kutná Hora: Arte-fakt, 2016, s. 46-55.

Přednáška a článek v recenzovaném časopise – GLOMBOVÁ, Barbora a Jakub ĎOUBAL. Restaurování polychromované sochy svatého Václava z lapidária Národního muzea. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2017, 6(1), 40-47.

Článek v recenzovaném časopise – ĎOUBAL, Jakub. Čištění sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce s využitím laseru. Zprávy památkové péče. 2018, 78(3), 424-432

Přednáška a článek v recenzovaném časopise – LESNIAKOVÁ, Petra, Pavel MORVĚC a Jakub ĎOUBAL. Čištění povrchově neupravované sádry laserem. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2018, 7(1), 51-57. ISSN 1805-0050.

Článek v recenzovaném časopise – ĎOUBAL, Jakub, Petra LESNIAKOVÁ, Vladislava ŘÍHOVÁ a Jan VOJTĚCHOVSKÝ. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukové výzdoby kaple sv. Isidora v Křenově. Průzkumy památek. 2018, XXV (1), 57-70. ISSN 1212-1487

Kapitola v knize – ĎOUBAL, Jakub. Restaurování souboru děl Ladislava Šalouna ze sbírek GASK. Šaloun: dotek osudu sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve sbírkách GASK = the touch of fate : Ladislav Šaloun’s sculptural legacy in the GASK collection. Kutná Hora: GASK – Galerie Středočeského kraje, 2018, s. 68-91. ISBN 978-80-7056-179-9.

Článek v recenzovaném časopise – ĎOUBAL, Jakub, Karol BAYER a Petra ZITKOVÁ. Restaurování gotického v polském Kladsku náhrobku Arnošta z Pardubic: shrnutí výsledku průzkumu. Průzkumy památek. 2018, XXV (2), 3-14.ISSN 1212-1487

Článek a příspěvek na mezinárodní konferenci – ĎOUBAL Jakub, Karol BAYER a Petra ZITKOVÁ, Restoration of the Gothic Tomb of Ernest of Pardubice in Klodzko, Poland, konference Quo vadis, cultural heritage preservation?,Litomyšl, 2019, s 73-87,

Certifikovaná metodika – ĎOUBAL Jakub, TIŠLOVÁ Renata, ZÍTKOVÁ Petra a Pavel MROVĚC, Péče o sádrové odlitky, Litomyšl 2020

Certifikovaný památkový postup: MROVĚC, Pavel a Jakub ĎOUBAL, Výběr vhodné metody čištění děl ze sádry, Litomyšl 2020.

Certifikovaný památkový postup: Zítkova Petra, TIŠLOVÁ Renata, Ďoubal Jakub a Aneta KOKSTEJNOVÁ, Lepení sádrových odlitků, Litomyšl 2020.

Kniha – ĎOUBAL, Jakub a kol. Sádrové odlitky: Restaurování a péče o umělecká díla. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. ISBN 9788075603012

Článek – MROVĚC, Pavel a Jakub ĎOUBAL. Několik aspektů restaurování modelu fontány před budovou Rudolfina od sochaře Stanislava Suchardy. E-Monumentica. 2018, (1), 5-17.

Worshop na zahraniční VŠ – „Training in cleaning methods for stone artworks, wall painting and architectural surfaces including evaluation and assement of the treatment“ pořádaný 29.8. – 2. 9. 2021 na Estonian Academy of Arts, Estonsko

Worshop na zahraniční VŠ – „The use of nanomaterials for the consolidation of stone, the surface of architecture and wall paintings“ pořádaný 8.-10. 11. 2022 na Western Galilee College, Isreal.

Kniha – ĎOUBAL, Jakub, ed. Conservation of plaster cast. London: Archetype Publications, 2023.

Kniha – ĎOUBAL, Jakub. Úvod do restaurování kamenných památek. Litomyšl: Univerzita Pardubice. 2023

Článek v recenzovaném časopise – ĎOUBAL, Jakub a Karol Bayer Rizika a limity užití čistících past při ošetření pískovců. Zprávy památkové péče. 2023, 83(2), 176-184

2007 – 1. Místo na mezinárodním sympoziu Art-meets-ice -Helsinky (Finsko)
2008 – 1. Místo na mezinárodním sochařském sympoziu Valloire (Francie)
2008 – účast na mezinárodním sochařském sympoziu Petrohrad (Ruská federace)
2008 – souborná výstava restaurátorských absolventských prací Bratislava (Slovensko)
2009 – čestný host mezinárodního sympozia Valloire (Francie)
2009 – účast na mezinárodním sochařském sympoziu Helsinky (Finsko)
2010 – kolektivní výstava Artefakt 2010- restaurátorské práce v regionu Kutná Hora (kostel nanebevzetí Panny Marie v Sedlci v Kutné Hoře)
2013 – samostatná výstava – Restaurování kamenných památek v Kutné Hoře (Galerie středočeského kraje)

Povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních památek v rozsahu restaurování polychromovaných a nepolychromovaných sochařských děl z kamene, štuku a sádry.