profesní životopis

Osobní data:
Jméno a příjmení: Jakub Ďoubal
Titul: doc., Mgr. art, Ph.D.
Trvalý pobyt: Kutná Hora
Telefon: 603 109 211
E-mail: jakub.doubal@seznam.cz
Datum a místo narození: 29.8.1979 Teplice
Stav: ženatý


Dosažené vzdělání:

Vzdělávací instituce: AVU Praha
Obor: Restaurování sochařských děl
Typ a rok závěr. zkoušky Státní závěrečná doktorská, prosinec 2013
Téma dizertační práce: Technologie laserového čištění pískovcových památek

Vzdělávací instituce: ČVUT - fakulta stavební 2009-2013
Obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
Typ a rok závěr. zkoušky Státní závěrečná doktorská, prosinec 2013
Téma dizertační práce: Technologie laserového čištění pískovcových památek

Vzdělávací instituce: VŠVU Bratislava 2006-2008
Obor: Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry
Typ a rok závěr. zkoušky Státní závěrečná magisterská zkouška, červen 2008
Téma diplomové práce: Restaurování galerie soch před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře
Restaurování sochy svaté trojice z Gabčíkova

Vzdělávací instituce: IRKT Litomyšl 1998-2002

Obor: Restaurování a konzervování kamene a souvisejících materiálů
Typ a rok závěr. zkoušky Státní závěrečná bakalářská zkouška, červen 2002.
Státní závěrečná zkouška vykonána z dějin umění, technik restaurování, technologie restaurování a angličtiny s celkovým prospěchem výborným.
Téma diplomové práce:
Kamenné barokní sochy z okruhu Baugutovy dílny na kutnohorsku.
Barokní štukový strop Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Vzdělávací instituce: Gymnázium Kutná Hora
Obor: Humanitní
Typ a rok závěr. zkoušky: Maturita, 1997


Odborná praxe, stáže:

2011 Řím, Itálie - absolvování certifikovaného kurzu v pro profesionály v oboru restaurování kamene Stone Conservation - SC11 pořádaný organizacemi IICCROM (international Centre for The Study of Preservation an Restoration of Cultural Property) a The Getty Conservation Institute pod záštitou UNESCO.

Pedagogická činnost V letech 2002 - 2005 působení na Institutu restaurování a konzervačních technik jako odborný asistent oboru restaurování kamene a souvisejících materiálů.

V letech 2005 - 2013 působení na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice jako odborný asistent oboru restaurování kamene

Od roku 2014 vedení ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice

Výzkumná činnost:

2008-2009 - STONECORE, projekt v rámci 7. rámcového programu EU, č. projektu 213651,
Činnost: studium využití nanosupenzí na bázi hydroxidu vápenatého pro konsolidaci porézních vápenců a vápenných maltovin
2011 - Čištění laserem ve výuce restaurování památek, FRVŠ MŠMT
2012-2015 Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály, č. projektu DF12P01OVV018, v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI
Činnost: člen řešitelského týmu odpovědný za spolupráci při výběru a hodnocení restaurátorských postupů.
2012 – vedení projektu Aplikování technologie čištění laserem na vybrané památkové objekty, SGS UPa
2013-2015 - projekt "Doceo Pro Cultura" v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0268. Koordinátor klíčové aktivity.
2016-2019 - Projekt "STOPY TVORBY - Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století - Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry". Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II. číslo projektu - DG16P02B052. Hlavní řešitel

Publikační činnost:

Přednáška a článek - ĎOUBAL, Jakub. Restaurování maskaronů z vnějšího pláště Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. In: Sborník přednášek z odborného semináře: Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Praha: STOP, 2004, s. 43-45

Přednáška - „Restaurování kamenných prvků části vnějšího pláště Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře" - Nadace památky UNESCO - 2004.

Přednáška a článek - „Problematika restaurování sochařských prvků výzdoby Chrámu sv. Barbory" otištěný ve sborníku přednášek z odborného semináře Společnosti pro technologii ochrany památek 2006- seminář- chrám sv. Barbory dne 25. května 2006

Přednáška a článek „Restaurování sousoší sv. Václava před Jezuitskou Kolejí v Kutné Hoře" na konferenci „restaurování malířských a sochařských děl" v Litomyšli 2006. Článek otištěný ve sborníku přednášek

Článek v recenzovaném časopise - ĎOUBAL, Jakub a Karol BAYER. Problematika památek z kutnohorského vápence. Zprávy památkové péče. 2007, (2), 131-134.

Přednáška a článek - ĎOUBAL, Jakub. Několik poznatků z restaurování Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl: restaurování restaurovaného. Litomyšl: Arte-fakt sdružení pro ochranu památek, 2007, s. 8-9.

Přednáška a článek - ĎOUBAL, Jakub. Rekonstrukce pozdně gotického chrliče z Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl: restaurování rekonstrukce reverzibilita. Litomyšl: Arte.fakt sdružení pro ochranu památek, 2008, s. 8-9.

Článek v recenzovaném řasopise - ĎOUBAL, Jakub. Restaurování sochařských prvků výzdoby Chrámu sv. Barbory v letech 2003-2010. Zprávy památkové péče. 2011, 71(4).

Přednáška a článek - Restaurování Kamenné kašny v Kutné Hoře - historické a současné přístupy k barevným retuším. sborník konference arte-fakt konané v Litomyšli 11.11.2010 "Restsurování a ochrana uměleckých děl - restaurování restaurovaného"

Přednáška a článek - ĎOUBAL, Jakub. Speciální způsob osazeni sochy Panny Marie na Mariánském sloupu v Litomyšli. In: Lepidla v památkové péči. Praha: STOP, 2010, s. 59-64.

Katalog k výstavě - ĎOUBAL, Jakub, Kateřina ĎOUBALOVÁ, Jaroslav ALT a Jan VOJTĚCHOVSKÝ. Artefakt 2010: restaurátorské práce v regionu Kutná Hora = heritage restoration in the region of Kutná Hora. Kutná Hora: Arte-fakt, 2010, 130 s. ISBN 978-80-254-8657-3.

Přednáška a článek - ĎOUBAL, Jakub. Historické a současné přístupy k restaurování Kamenné kašny v Kutné Hoře. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl: restaurování. Praha: Arte-fakt sdružení pro ochranu památek, 2011, s. 38-41.

Článek - ĎOUBAL, Jakub. Návrat sochy sv. Anny na Anenské náměstí. Krásné Město. Kutná Hora, 2012, (2).

Přednáška a článek - ĎOUBAL, Jakub: Srovnání čištění laserem s dalšími metodami čištění na silikátových pískovcích, sborník konference interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví, Univerzita Pardubice-Fakulta restaurování, 2013

Katalog k výstavě - ĎOUBAL, Jakub: Restaurování kamenných památek v Kutné Hoře, Kutná Hora 2013

Článek v impaktovaném časopise - ĎOUBAL, Jakub. Reasearch into methods of cleaning silicate sandstones used for historical monuments. Journal of Architectural Conservation. 2014, roč. 20, č. 2, s. 123-138.

Článek - ĎOUBAL, Jakub. Možnosti objektivního hodnocení čištění kamene. In: Restaurování a obnova uměleckých děl: Čištění uměleckých děl. Kutná Hora: Arte-fakt, o.s., 2014, s. 14-21. ISBN 978-80-905924-0-7.

Přednáška na mezinárodní konferenci - TIŠLOVÁ, Renata, Petr GLASER, Adéla NOVOTNÁ a Jakub ĎOUBAL: Optimization of the repair mortar for stone – critical parameters for their compatibility, 16th INTERNATIONAL CONFERENCE OF WTA CZ CRRB - 16th International conference on rehabilitation and reconstruction of buildings. Brno, November 2014.

Kniha (monografie) - ĎOUBAL, Jakub. Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařské památky. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. ISBN 978-80-7395-905-0.

Článek - ĎOUBAL, Jakub. Restaurování Šalounova modelu mistra Jana Husa. Krásné Město. Kutná Hora, 2015, (3): 12-15.

metodika - GLASER, Petr, Jan CHLÁD, Jakub ĎOUBAL, Petr JUSTA a Jan VOJŤECHOVSKÝ. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu

Kapitola v knize - GLASER, Petr, Jan CHLÁD, Jakub ĎOUBAL, Petr JUSTA a Jan VOJŤECHOVSKÝ. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. DRDÁCKÝ, Miloš, Zuzana SLÍŠKOVÁ a Jaroslav VLACH (eds.). Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. Praha: UTAM, AV ČR, 2015, s. 290-296. ISBN 978-80-86246-43-7.

metodika - TIŠLOVÁ, Renata, Zuzana SLÍŠKOVÁ, Adéla NOVOTNÁ; Dita FRANKEOVÁ, ; Petr KUNEŠ a Jakub ĎOUBAL. Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah

metodika - MACHAČKO, Luboš, Per GLÁSER, Ladislav BARTOŠ, Karol BAYER, Jakub ĎOUBAL, Petr JUSTA, Jan VOJTĚCHOVSKÝ, Kateřina KRHÁNKOVÁ, Zdeněk VÁCHA a Zuzana WICHTERLOVÁ. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu

Přednáška na zahraniční VŠ - přednáška "Conservation of Biodetritic Limestone from Kutna Hora"dne 2.12.2015 na Unversity of Aplied Arts v Vídni

Článek v impaktovaném časopise - ĎOUBAL, Jakub. The restoration of the Stone Fountain in Kutná Hora: An assessment of the contemporary intervention within the context of repairs throughout history. Studies in Conservation. 2016, , 1-13. DOI: 10.1080/00393630.2016.1206246. ISSN 0039-3630.

Článek ve sborníku ze zahraniční konference - ĎOUBAL, Jakub. Cleaning Stone - The Possibilities for an Objective Evaluation. In: HUGHES, John a Torsten HOWIND (eds.). Science and Art: A Future for Stone: Proceedings of the 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone. Paisly: University of the West of Scotland, 2016, s. 729-736. ISBN 987-1-903978-58-0.

Článek v recenzovaném časopise - ĎOUBAL, Jakub a Roman KOLÁŘ. Morový sloup v Kutné Hoře - komplexní příprava restaurátorského zásahu. Zprávy památkové péče. 2016, 76(4), 424-432.

Přednáška a článek ve sborníku - KULHÁNEK, Martin a Jakub ĎOUBAL. Záchrana a rekonstrukce sousoší Panny Marie mezi anděly z Kutné Hory. In: Restaurování a ochrana uměleckých děl: Originál, kopie, faximile. Kutná Hora: Arte-fakt, 2016, s. 46-55.

Přednáška a článek v recenzovaném časopise - GLOMBOVÁ, Barbora a Jakub ĎOUBAL. Restaurování polychromované sochy svatého Václava z lapidária Národního muzea. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2017, 6(1), 40-47. ISSN 1805-0050.

Článek v recenzovaném časopise - ĎOUBAL, Jakub. Čištění sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce s využitím laseru. Zprávy památkové péče. 2018, 78(3), 424-432

Přednáška a článek v recenzovaném časopise - LESNIAKOVÁ, Petra, Pavel MORVĚC a Jakub ĎOUBAL. čištění povrchově neupravované sádry laserem. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2018, 7(1), 51-57. ISSN 1805-0050.

Článek v recenzovaném časopise - ĎOUBAL, Jakub, Petra LESNIAKOVÁ, Vladislava ŘÍHOVÁ a Jan VOJTĚCHOVSKÝ. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukové výzdoby kaple sv. Isidora v Křenově. Průzkumy památek. 2018, XXV (1), 57-70. ISSN 1212-1487

Kapitola v knize - ĎOUBAL, Jakub. Restaurování souboru děl Ladislava Šalouna ze sbírek GASK. Šaloun: dotek osudu : sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve sbírkách GASK = the touch of fate : Ladislav Šaloun's sculptural legacy in the GASK collection. Kutná Hora: GASK - Galerie Středočeského kraje, 2018, s. 68-91. ISBN 978-80-7056-179-9.

Článek v recenzovaném časopise - ĎOUBAL, Jakub, Karol BAYER a Petra ZITKOVÁ. Restaurování gotického v polském Kladsku náhrobku Arnošta z Pardubic: shrnutí výsledku průzkumu. Průzkumy památek. 2018, XXV (2), 3-14.ISSN 1212-1487

Článek a příspěvek na mezinárodní konferenci - ĎOUBAL, Jakub, Karol BAYER a Petra ZITKOVÁ, Restoration of the Gothic Tomb of Ernest of Pardubice in Klodzko, Poland, konference Quo vadis, cultural heritage preservation?,Litomyšl, 2019, s 73-87,

Metodika - ĎOUBAL, Jakub, TIŠLOVÁ, Renata, ZÍTKOVÁ, Petra, MROVĚC, Pavel, Péče o sádrové odlitky, Litomyšl 2020

Kniha - ĎOUBAL, Jakub a kol. Sádrové odlitky: Restaurování a péče o umělecká díla. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. ISBN 9788075603012

Umělecká činnost, výstavy, sympozia
2007 - 1. Místo na mezinárodním sympoziu Art-meets-ice -Helsinky (Finsko)
2008 - 1. Místo na mezinárodním sochařském sympoziu Valloire (Francie)
2008 - účast na mezinárodním sochařském sympoziu Petrohrad (Ruská federace)
2008 - souborná výstava restaurátorských absolventských prací Bratislava (Slovensko)
2009 - čestný host mezinárodního sympozia Valloire (Francie)
2009 - účast na mezinárodním sochařském sympoziu Helsinky (Finsko)
2010 - kolektivní výstava Artefakt 2010- restaurátorské práce v regionu Kutná Hora (kostel nanebevzetí Panny Marie v Sedlci v Kutné Hoře)
2013 - samostatná výstava - Restaurování kamenných památek v Kutné Hoře (Galerie středočeského kraje)

Dodatečné informace:
Povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování kulturních památek v rozsahu restaurování polychromovaných a nepolychromovaných sochařských děl z kamene, štuku a sádry.
Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one